นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในทุกด้านของธุรกิจที่สนับสนุนให้เราไปสู่จุดมุ่งหมาย  บริษัทเชื่อมั่นว่าความเป็นเลิศในเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ

  1. จัดหาทรัพยากรและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ เพิ่มปริมาณการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและทรัพยากรที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อระบบสิ่งแวดล้อม
  2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยสำหรับพนักงาน รวมถึงผู้รับจ้างช่วง และผู้มาติดต่อทุกคน
  3. ผลิตสินค้าด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยการคัดเลือกและควบคุมปัจจัยที่ใช้ในการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง
  4. พัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยนำโครงสร้างแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมาใช้ในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง โอกาส และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
  5. ปฎิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ข้อตกลง และพันธะผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
  6. มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอบรมให้ความรู้ การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  7. จัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดและดูดซับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายในองค์กรและห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการยึดมั่นในแนวทางปฎิบัติดังกล่าว บริษัทนิคเคสยามอลูมิเนียม จะได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นองค์กรตัวอย่าง เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอันดับแรกในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมต่อไป

                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

                                                   นาย ทาดาชิ เซซากิ

                                                    กรรมการผู้จัดการ